ดึงเทคโนโลยีลดต้นทุนทำนา

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร

ดึงเทคโนโลยีลดต้นทุนทำนา

เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน ตอบโจทย์ทั้งการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น สร้างดุลยภาพระหว่างการเพิ่มปริมาณผลผลิต กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวเจ้านาปีในพื้นที่ 6 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลกศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวเจ้านาปีของเกษตรกรตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ (young smart farmer) 31 ราย ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ ข่าวเทคโนโลยี เครื่องพ่นหว่านเมล็ด เครื่องสีข้าว เครื่องอบเมล็ดเพื่อลดความชื้น ฯลฯ กับ เกษตรกรทั่วไป 31 ราย การผลิตข้าวนาปี 2564/65 เกษตรกรรุ่นใหม่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,557.41 บาท ผลผลิตรวม 585.20 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 762.97 กก. ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ 5,554.42 บาท ได้กำไรไร่ละ 997.01 บาท

แนะนำข่าวเทคโนโลยี อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ไม่อยากตกขบวนปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน